School Locator

The School Locator helps you determine the schools assigned to a specific address; it also provides a street map of the address, along with the school of attendance.

To find the school assigned to an address, enter the address (partial addresses will pull up possible matches). Do not use punctuation, city names, or ZIP codes.

Questions? Please contact the Transportation Department at 763.391.7244 or email BusQuestions@district279.org


Localizador de Escuela

 

El Localizador de Escuela le ayuda a determinar las escuelas asignadas a una dirección específica; también proporciona un mapa de calles  correspondiente a esa dirección junto con la escuela de asistencia.

Para encontrar la escuela asignada a una dirección, ingrese la dirección (en caso de direcciones ingresadas parcialmente el sistema proporcionará posibles opciones). No use puntuación, el nombre de ciudades, o códigos postales.

¿Preguntas? Por favor comuníquese con el Departamento de Transporte al 763.391.7244 o envíe un mensaje electrónico a BusQuestions@district279.org


Bảng tìm trường học

 

Bản tìm trường học sẽ giúp bạn xác định trường theo địa chỉ, nó cũng cung cấp một bản đồ đường phố với địa chỉ của trường mà bạn sẽ theo học.

Để tìm trường mình học theo địa chỉ cư trú, điền điạ chỉ (ghi một phần điạ chỉ sẽ hiện lên những trường phù hợp). Không sử dụng dấu chấm câu, tên thành phố hoặc mã số bưu điện .

Thắc mắc hãy liên lạc với Sở Giao thông vận tải tại 763.391.7244 hoặc qua điện thư BusQuestions@district279.org


Tus Txuj Nrhiav Tsev Kawm Ntawv

 

Tus txuj nrhiav tsev kawm ntawvno yuav pab txiav txim lossi xaiv ib lub tsev kawm ntawv npaj tseg tshwb xeeb rau ib qhov chaw nyob; tsis tag li, nws yuav qhia qhov chaw nyob thiab ntawm ib thaj tsam qhov chaw nyob ntawd rau daim duab (street map), nrog rau lub tsev kawm ntawv yuav mus kawm.

Yuav nrhiav ib lub tsev kawm ntawv rau ib qhov chaw nyob, ntau koj qhov chaw nyob tag nrog lossi ib nrhab ntawd, nws yuav tawm ib cov tsev kawm ntawv phim koj qhov chaw nyob ntau ntawd. Tsis txhob siv ib yam cim dabtsi li, nroog lub npe lossi tus lej (ZIP codes).

Yog koj muaj lus nug? Thov hu rau ntawm qhov chaw tsav tsheb npav (Transportation Department) ntawm tus xov tooj 763.391.7244 lossi tiv toj rau ntawm tus email BusQuestions@district279.org.